./.

Constitucions i altres drets de Catalunya[I. 1. 9. 1 ]

Auteur

Jaume Callís et al.

Titre en français

Constitutions et autres droits de Catalogne

Titre descriptif

Serment solennel des juifs de Catalogne

Type de texte

constitution et interprétation

Texte

Aso es la forma en qual manera sa ha a fer lo sagrament per lo iueu contra lo christià tenent lo rotle al coll. [1] Iures o Jueu per aquell qui dix yo son e no es altre sens mi (Dt 32,39). Jures per aquell qui dix yo son e no es altre sino yo (Dt 32,39) jures per aquell qui dix yo son senyor deu teu quit trasqui de la terra de egipte e de la casa de servitut (Ex 20,2 ; Dt 5,6) digues jur. [2] E per aquell qui dix no faras deus stranys contra mi digues jur (Ex 20,3 ; Dt 5,7). [3] E per aquell qui dix no faras entretallament ne tota semblança que es en lo cel de sobre e qui en terra dejus ne aquells qui son en aygua sots terras no adoraras aquellas cosas ne les colras (Ex 20,4-5a ; Dt 5,8-9a) digues jur. [4] E per aquell qui dix yo son senyor deu teu fort e regenvisitant la iniquitat dels pares e los fills en la terça e en la quarta generacio daquells qui miraran mi e fahent misericordia a aquells que amen mi en la malicia e guarden los meus manaments (Ex 20,5b-6 ; Dt 5,9b-10) digues jur. [5] E per aquell qui dix no prenes lo nom del senyor deu teu en va car no haura per no culpable nostre senyor aquell qui haura pres lo nom de nostre senyor deu seu en va (Ex 20,7) digues jur. [6] E per aquell que dix sies menbrant quel dissapte sanctifichs VI dies obraras e faras totes les obres mas lo seten dia de dissapte del senyor deu teu es no faras tota obra tu ne ton fill e ta filla e ton servent e ta serventa e la tua bestia e lo strany qui es dins les portes tues car en sis dies feu deu cel e terra e mar e totes les coses qui hi son e reposa en lo sete dia per ço beney deu lo disabte e sanctificalo (Ex 20,8-11) digues jur. [7] E per aquell qui dix honra ton pare e ta mare per ço que viues lonch temps sobre la terra la qual lo senyor deu ten donara a tu (Ex 20,12) digues jur. [8] E per aquell qui dix no faras adulteri (Ex 20,14 ; Dt 5,18) digues jur. [9] E per aquell qui dix no auciras (Ex 20,13 ; Dt 5,17) digues jur. [10] E per aquell qui dix no faces ladronici (Ex 20,15) digues jur. [11] E per aquell qui dix no parlaras contra lo proisme teu fals testimoni (Ex 20,16 ; Dt 5,20) digues jur. [12] E per aquell qui dix no cobejaras la cosa de ton proisme ne desijaras sa muller ne servent ne serventa ne bou ne ase ne les coses que sues sien (Ex 20,17) digues jur. [13] Jures per los cinch libres de la ley e per lo nom sanct e glorios heyre ayset heye hucheye (Ex 3,14) digues jur. [14] E per lo nom honrant hia hibia e hio e per lo nom sanct gran e fort maravellos qui era entretallat sobre lo front de Aron (Ex 28,36-38) digues jur. [15] E per lo nom maravellos de ananie fort que dix Moyses sobre la mar e departis per dotze vies (Ex 14,19-21) digues jur. [16] E passaren los fills de israel per lo sech e fo acabussat pharao e tota la sua host en la mar roge (Ex 14,16 ; 15,4) e per la sancta manna que menjaren los teus pares en lo desert (Ex 16,31-36) sigues jur. [17] E per lo tabernacle e tots los vexells de aquells e per la taula sancta e per lo candelobre dor tot per larcha demistança e per les dues taules les quals posa moyses en aquella per manament de nostre senyor (Ex 31,7-8 ; Dt 10,2) digues jur. [18] E per la cortina appellada devant cherubin estesa (Ex 25,18-20; 26,31-33) e per les vestidures sanctes de Aron e de sos fills (Ex 31,10) e per la amistança sancta la qual pacta nostre senyor ab moyses e ab los fills de israel en lo munt de sinay en la ma de moyses (Ex 6,4 ; 34,27) digues jur. [19] E per lo jurament sanct que deus jura a abraam en lo mont moria (Gn 22,16-18) e per la terra de promissio (Gn 15,7 ; 17,8) e per israel e per la cadira honrada de deu (Ez 1,26-28) e per los angles ministrants devant lo sanct beneyt e per les santes rodes de les bisties (Ez 1, 4-25 ; 10,9-19) stants faç a faç devant deu lohants deu e dients ab veus grans sanct sanct sanct senyor deu sabaot plens son los cels e la terra de la tua gloria (Is 6,3) digues jur. [20] E per tots los angels passifichs que en los cels son e per tots los sants de deu e per tots los profetes de deu e per tots los noms sancts e honorificats merevelloses e terribles qui son de athanatos barachu digues jur. [21] E per aquell deus maravellos conseller deus fort pare del salvador setgle princep de pau (Is 9,6) digues jur. [22] E per tots los noms sancts de tots los angels qui so en lo cel e per los XXIIII libres de la ley e per tot allo que es en ells scrit e per les benedictions e maledictions qui dades foren sobre lo mont gatzari e sobre lo mont ebal (Dt 11,29 ; 27,12-13 ; Jos 8,33-34) e per XII trips de israel digues jur. [23] Que si saps veritat e vols jurar mansongue que vinguen sobre tu totes aquestes maledictions e prenguen te respon amen. [24] Malvat seras en ciutat e malvat en camp maleyt lorde teu e maleytes les romeries tues (Dt 28,16-17) respon amen. [25] Malayt lo fruyt del ventre teu e lo fruyt de la terra tua los folchs dels bous teus els folchs de les tues ovelles maleyt seras intrant e maleyt ixent (Dt 28,18-19) respon amen. [26] Trameta nostre senyor fam sobre tu e famejament e inquinacio en totes obres tues que faras en tro aytant quet enfremim e destrua cuytosament per los avisaments teus malvats en los quals lexest mi (Dt 28,20) respon amen. [27] Sia lo cel que es sobre tu e la terra que calcigues de ferre don nostre senyor deus pluges a la tua terra de pols e del cel devall sobre tu ce[n]dre entro que sies atridat e liure a tu nostre senyor entrebucant devant los enamichs teus e per una via vages contra ells e per set fuges e sies campat per tots los regnes de la terra (Dt 28,23-25) respon amen. [28] Ajuste a tu nostre senyor pestilencia en tro que consum tu de la terra a la qual possehir est intrat fire a tu nostre senyor de fretura febre e de fret e de ardor de aer corrumput e de rovey te peseguesque entro que peresques (Dt 28,21-22) respon amen. [29] E sia la carnaça tua en menjar a totes volateries del cel e a les besties de la terra e no sia quit cobre fira a tu nostre senyor de plaga de egipte e la partida del cors per la qual la stercora hix de gratella e de podagra en axi que no pugues esser curat (Dt 28,26-27) respon amen. [30] Fira a tu nostre senyor de paguesa de ceguetat de furor de peresa e palps en mig dia axi com palpar sol lo cech en tenebres e no endreces les carreres tues e tostemps calumpnia seguesques e so[s]tengues e sies oppremit de crueltat e no hages quit desliura muller prengues e altre dorme ab ella (Dt 28,28-30a) respon amen. [31] Casa edifichs e no habits en aquella plantes vinya e no venemes aquella lo bou te sia mort devant tu e no menges de aquell (Dt 28,30b-31a) respon amen. [32] Lase teu sie arra en sguardament teu e no sie retut a tu les ovelles tues sien donades a tos enemichs e no sia que a tu ajut los fills e les filles tu[e]s sien liurats a altre poble vee[n]t tos ulls e defallents al sguardament de aquells tot lo dia e no sia fortalea en la ma tua (Dt 28,31b-32) respon amen. [33] Los fruyts de la tua terra e totes les lavors tues menge poble que tu no conegues axi tot temps calumpnia sostenent e oppremut certs dies e meravellat a la terror de aquells que veuran los teus ulls fira a tu nostre senyor de floronco molt malvat en los genolls e en les tues cuxes axi que guarir no puxes de la planta del peu fins al cap (Dt 28,33-35) respon amen. [34] Amen tu Senyor deu e ta muller e tas fillas e tos fills en la gent que no coneguist tu e ton pare e ta mare e serviras aqui deus stranys de fust e de pedra e seras posat en proverbi e en faula a tots los pobles en los quals te introdueix alli nostre senyor (Dt 28,36-37) respon amen. [35] Sement molta gitaras en la terra e poch culliras car lagostes tot ho devoraran vinyas plantaras e cavaras e vi no beuras ne culliras de aquella nenguna cosa car sera guastada per vermens oliveres hauras en tots los termens teus e no seras untat doli car decorreran e perirarn (Dt 28,38-40) respon amen [36] Fills engenreras e filles e non hauras car seran menats en captivitat tots los arbres teus e los fruyts de la tua terra rovey consumera lestrany qui ab tu contrestara en la terra puiara sobre tu e sera pus alt e tu avellaras e seras jus a ell lo grayra a tu e tu lo grahiras a ell e sera en cap e tu seras en coha e vendran sobre tu totes aquestes maledictions e les seguents pendrante fins que muyres (Dt 28,41-45a) respon amen. [37] Serviras el inimich teu lo qual nostre senyor trametra en fam e en set e en nuditat e en tota ta penuria e posara jou sobre lo coll teu fins quet attrit e menara nostre senyor gents sobre tu de luny e destranyes encontrades de la terra en semblança de aguila volant ab impetu de la qual la lengua entendre no posques (Dt 28,48-49) respon amen. [38] Gent malvada qui no port honor an ell ne perdo als petits devos los pollins del bestiar teu e les messes de la tua terra fins que attrit e no leix a tu forment ni oli folch de bous ne folch de ovelles fins quet attrit e disperescha e menge lo fruyt del ventre teu e les carns dels fills e de les filles tues que a tu ha donats nostre senyor deu teu en angustia e a guastament en la qual te opprema lo inimich teu (Dt 28,50-52aα.53) respon amen. [39] Sia consumada en va la virtut tua e la terra tua no grell e los arbres de la terra tua no donen lur fruyt (Lv 26,20) trameta a tu nostre senyor besties qui consumen tu e los bestiars teus e apoquea totes coses tornen e sien fetes desertes en la tua terra (Lv 26,22) confringue nostre senyor deu de tu la vianda del pa e rete aquella a pes e manuchs e menges e no sies sodollat (Lv 26,26). No menys conexera a tu nostre senyor mas contra tu majorment la furor dell for segera e la fallonia contra tu e siguen sobre tu totes coses maleytes qui scrites son en aquest part e delescha nostre senyor lo nom teu sots lo cel e consum tu en tribulacio e en perdicia de tots trips de israel segons totes les maledictions que en aquest part son contengudes (Dt 29,20-21) respon amen. [40] Sien fets los teus fills orfens e la tua muller vidua (Sl 108,9) sies fet axi com stipula davant faç de vent (Sl 82,14) e los angels de nostre senyor perseguesquente sien les vies tues tenebroses e allenegoses e langel de nostre senyor te empenya (Sl 34,5b-6) sia feta la tua taula devant tu en las e en tribulacio e en scandel (Sl 68,23) respon amen. [41] Sien obscurats los ulls teus que no vegen al dos teu tostemps sencorb scamp nostre senyor la ira sua e la furor de la ira sua comprena tu (Sl 68,24-25) e pos deu iniquitat sobre la iniquitat tua e no entres en justicia sua (Sl 68,28) sia feta la tua habitacio deserta e en los tabernacles teus no sia qui hi habit (Sl 68,26) delescha nostre senyor deu lo teu nom del libre dels vivents e ab los justs no sies scrit (Sl 68,29) respon amen. [42] Sia scampada la tua sanch axi com a terra e lo cors teu axi com a fems largent ne lor teu no deliure tu en lo dia de la furor de nostre senyor (So 1,17-18a) fira tu nostre senyor de totes plagues axi com fari pharao e lo poble seu (Ex 9,14) si saps veritat e jures falcia respon amen. [43] Fira tu nostre senyor axi com feri egipte de sanch (Ex 7,14-25) de ranes (Ex 8,1-15) e de moscanyons (Ex 8,16-19) e de mosques (Ex 8,20-32) e de mortalitat de besties (Ex 9,1-7) e de floroncos e de vexigues (Ex 9,8-12) e de padruscada (Ex 9,13-35) e de lagostes (Ex 10,1-20) e de mortalitat dels primogenits teus (Ex 11,1-7 ;12,29-30) la maledictio que maley Josue a Gerico vengue sobre tu e sobre la casa tua e sobre totes les coses que has (Jos 6,26) ta muller e tos fills maniguen de porta en porta (Sl 108,10) e no sia qui a conort aquells (Lm 1,2.17.21) respon amen. [44] En ira e en furor del senyor Rey e de tots aquells quit vegen vigues e tots los amichs teus hagen tu per inimich e tots te scarnesquen caygues e no sie quit ajut a sotslevar (Coh 4,10) pobre e mesqui muyres e no sie quit sabolesca (Jr 14,16; 16,4.6; Sl 78,3) si saps veritat e jures falsia la anima tua vage en aquell loch en lo qual los cans los fems posen respon amen. Dada a Gerona a deu de les kalendes de març en la era M CCLXXIX del any de nostre senyor mil CCXXXXII.

Langue

catalan

Source du texte original

Constitucions de Catalunya: Incunable de 1495 (Barcelone: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1988), fol. 16v.16bisr-18r [98-103]; on a ajouté le numérotage des paragraphes et les références bibliques (celles-ci selon la Vulgate)

Datation

 • 14ème siècle
 • Précisions : Traduction catalane du serment que les juifs de cette ville devaient prêter, selon les coutumes de Barcelone, et qui, depuis l'année 1241, devint obligatoire pour tous les juifs de Catalogne (et des autres territoires qui se trouvaient sous la domination du comte-roi de Barcelone).

Aire géographique

Traduction française

Ceci est la manière selon laquelle doit être fait le serment contre le chrétien par le juif, en soutenant le rouleau [de la Loi] sur l'épaule. [1] Jure, ô juif, par celui qui a dit : « Je suis et nul autre est sans moi » (Dt 32,39). Jure par celui qui dit : « Je suis et nul autre que moi n’existe pas » (Dt 32,39). Jure par celui qui a dit : « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude » (Ex 20,2 ; Dt 5,6). Dis : « Je jure ». [2] Et par celui qui a dit : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi » (Ex 20,3 ; Dt 5,7). Dis : « Je jure ». [3] Et par celui qui a dit : « Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas » (Ex 20,4-5a ; Dt 5,8-9a). Dis : « Je jure ». [4] Et par celui qui a dit : « Je suis le Seigneur, ton Dieu fort, et je visite la faute des pères et des enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération pour ceux qui me haïssent et je fais grâce pour ceux qui m’aiment dans la malice et gardent mes commandements » (Ex 20,5b-6 ; Dt 5,9b-10). Dis : « Je jure ». [5] Et par celui qui a dit : « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en faux, car notre Dieu ne laissera pas impuni celui qui aura prononcé le nom de notre Seigneur en faux » (Ex 20,7). Dis : « Je jure ». [6] Et par celui qui a dit : Souviens-toi de sanctifier le sabbat. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour de sabbat du Seigneur, ton Dieu, il est et tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils et ta fille et ton serviteur et ta servante et ta bête et l’étranger qui est dans tes murs. Car en six jours Dieu a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui sont en eux et il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi Dieu a béni le sabbat et l’a sanctifié » (Ex 20,8-11). Dis : « Je jure ». [7] Et par celui qui a dit : « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donnera » (Ex 20,12). Dis : « Je jure ». [8] Et par celui qui a dit : «Tu ne commettras pas d’adultère » (Ex 20,14 ; Dt 5,18). Dis : « Je jure ». [9] Et par celui qui a dit : « Tu ne tueras pas » (Ex 20,13 ; Dt 5,17). Dis : « Je jure ». [10] Et par celui qui a dit : « Tu ne voleras pas » (Ex 20,15). Dis : « Je jure ». [11] Et par celui qui dit : «Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain » (Ex 20,16 ; Dt 5,20). Dis : « Je jure ». [12] Et par celui qui dit : « Tu ne convoiteras pas la propriété de ton prochain, ni ne convoiteras sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni les choses qui sont à lui » (Ex 20,17). Dis : « Je jure ». [13] Jures par les cinq livres de la Loi et par le nom saint et glorieux « heyre ayset heye hucheye » (Ex 3,14). Dis : « Je jure ». [14] Et par le nom honoré « hia hibia e hio » et par le très saint nom et fortement merveilleux, qui était gravé en entaille sur le front d’Aaron (Ex 28,36-38). Dis : « Je jure ». [15] Et par le nom merveilleux de « Ananie fort » que Moïse prononçait sur la mer et celle-ci se fendit en douze voies (Ex 14,19-21). Dis : « Je jure ». [16] Et les fils d’Israël passèrent à sec et Pharaon et son armée s’étouffèrent dans la mer Rouge (Ex 14,16 ; 15,4) et par le saint manne que tes parents mangèrent dans le désert (Ex 16,31-36). Dis : « Je jure ». [17] Et par le tabernacle et tous ses accessoires et par la sainte table et par le candélabre d’or pur et par l’arche d’alliance et par les deux tables que Moïse mis dans celle-là par ordre de notre Seigneur (Ex 31,7-8 ; Dt 10,2). Dis : « Je jure ». [18] Et par le rideau appelé devant les chérubins déroulé (Ex 25,18-20 ; 26,31-33) et par les vêtements saints d’Aaron et ses fils (Ex 31,10) et par la sainte alliance que notre Seigneur établit avec Moïse et les fils d’Israël sur le mont Sinaï de la main de Moïse (Ex 6,4 ; 34,27). Dis : « Je jure ». [19] Et par le serment saint que Dieu jura à Abraham sur le mont Moriyya (Gn 22,16-18) et par le terre promise (Gn 15,7 ; 17,8) et par Israël et par le trône honoré de Dieu (Ez 1,26-28) et par les anges qui servent devant le Saint, béni [soit-il], et par les saintes roues des animaux (Ez 1, 4-25 ; 10,9-19) qui se trouvent face à face devant Dieu en le louant et disant à haute voix : « Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu Sabaot, les ciels et la terre sont pleins de ta gloire » (Is 6,3). Dis : « Je jure ». [20] Et par les anges pacifiques qui sont aux cieux et par tous les saints de Dieu et par tous les prophètes et par tous les noms saints et honorés, merveilleux et terribles, qui sont de : « athanatos barachu ». Dis : « Je jure ». [21] Et par ce Dieu-là, conseilleur merveilleux, Dieu fort, père du sauveur du monde, prince de paix (Is 9,6). Dis : « Je jure ». [22] Et par tous les noms saints de tous les anges qui sont au ciel et par les 24 livres de la Loi et par tout ce qui y est écrit et par les bénédictions et malédictions données sur le mont Garizim et sur le mont Ébal (Dt 11,29 ; 27,12-13 ; Jos 8,33-34) et par les 12 tribus d’Israël. Dis : « Je jure ». [23] Si tu sais la vérité et que tu veux jurer un mensonge, que viennent sur toi toutes ces malédictions et qu’elles te prennent. Réponds : « Amen ». [24] Maudit tu seras à la ville et maudit tu seras à la campagne. Maudit sera ton orge et maudites seront tes pérégrinations (Dt 28,16-17). Réponds : « Amen ». [25] Que le fruit de tes entrailles soit maudit et le fruit de ton sol, les troupeaux de tes bœufs, les troupeaux de tes brebis. Maudit tu seras en entrant et maudit en sortant (Dt 28,18-19). Réponds : « Amen ». [26] Que notre Seigneur envoie la faim sur toi et la famine et la corruption dans tous les travaux que tu feras, de sorte que tu sois malade et que tu sois détruit rapidement pour tes envies perverses pour m’abandonner (Dt 28,20). Réponds. « Amen ». [27] Que le ciel au-dessus de toi et la terre que tu foules soient de fer. Que Dieu, notre Seigneur, envoie une pluie de poussière sur ta terre et que du ciel tombent sur toi des cendres jusqu’à ce que tu sois détruit. Et que notre Seigneur te livre à tes ennemis et que tu ailles à leur encontre vaillamment par un chemin et par sept chemins tu les fuies et que tu sois dispersé par tous les royaumes de la terre (Dt 28,23-25). Réponds : « Amen ». [28] Que notre Seigneur jette sur toi la peste, jusqu’à ce qu’elle t’ait consumé sur la terre où tu es entré pour en prendre possession. Que notre Seigneur te frappe de misère et de fièvre et de froid et d’ardeur et d’air corrompu et de rouille et qu’il te poursuive jusqu’à ce que tu périsses (Dt 28,21-22). Réponds : « Amen ». [29] Que ton cadavre soit la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et que personne ne couvre ton cadavre. Que notre Seigneur te frappe de la plaie d’Égypte et que de la partie de ton corps par laquelle les excréments sortent, que tu aies des croûtes et des plaques rouges dont tu ne puisses pas guérir (Dt 28,26-27). Réponds : « Amen ». [30] Que notre Seigneur te frappe de délire, d’aveuglement, d’égarement des sens et que tu ailles à tâtons en plein midi comme l’aveugle va à tâtons dans les ténèbres. Et que tu ne prospères pas dans ta vie et que pour toujours tu souffres et supportes la calomnie et que tu sois cruellement opprimé et que personne ne te libère. Que tu prennes une femme comme fiancée et qu'un autre dorme avec elle (Dt 28,28-30a). Réponds. « Amen ». [31] Que tu bâtisses une maison et que tu n’y habites pas. Que tu plantes une vigne et que tu ne le vendanges pas. Que ton bœuf soit égorgé en ta présence et que tu ne le manges pas (Dt 28,30b-31a). Réponds : « Amen ». [32] Que ton âne soit donnée en gage pour toi et qu’il ne te soit pas retourné. Que tes brebis soient livrées à tes ennemis et que personne ne t’aide. Que tes fils et filles soient livrés à un autre peuple, que pendant tout le jour tes yeux se consument en les regardant et que la force ne soit pas dans ta main (Dt 28,31b-32). Réponds : « Amen ». [33] Que les fruits de ton sol et de toutes tes peines un peuple que tu ne connais pas les mange. Que tu supportes toujours la calomnie et sois opprimé certains jours et que tu t’émerveilles de terreur de ce que tes yeux verront. Que notre Seigneur te frappe de graves ulcères aux genoux et aux jambes ainsi que tu n’en puisses guérir, de la plante de ton pied à ta tête (Dt 28,33-35). Réponds : « Amen ». [34] Que le Seigneur Dieu te mène, ainsi que ta femme et tes filles et tes fils, dans une nation que ni toi ni ton père ni ta mère ne connaissent, et tu serviras ici des dieux étrangers, de bois et de pierre, et tu seras mis en proverbe et fable pour tous les peuples dans lesquels notre Seigneur t’introduira (Dt 28,36-37). Réponds : « Amen ». [35] Tu jetteras beaucoup de semence sur le sol et peu tu récolteras, car les sauterelles dévoreront tout. Tu planteras des vignes et les travailleras et le vin tu ne boiras pas, et rien tu n'en recueilleras, car ce sera détruit par des vers. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire et tu ne seras pas oint d’huile car ils s’affaibliront et périront (Dt 28,38-40). Réponds : « Amen ». [36] Tu engendreras des fils et des filles et tu ne les auras pas, car ils seront mis en captivité. Tous tes arbres et les fruits de ton sol, la rouille les consommera. L’étranger qui est chez toi s’opposera à toi dans le pays, s’élèvera par rapport à toi et sera plus haut, et tu descendras et seras sous lui. Il te prêtera et tu [ne] lui prêteras pas. Et il sera à la tête et toi à la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et te prendront jusqu’à ce que tu meures (Dt 28,41-45a). Réponds : « Amen » [37] Tu serviras ton ennemi que notre Seigneur enverra, dans la faim et dans la soif et dans la nudité et dans la misère, et il imposera à ta nuque un joug, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. Et notre Seigneur mènera à toi des gens venant de loin et de lieux inconnus de la terre, comme l’aigle qui fend l'air, ayant une langue que tu ne pourras pas entendre (Dt 28,48-49). Réponds : « Amen ». [38] Un peuple méchant, sans honneur et sans pitié pour la jeunesse, dévorera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, jusqu’à te détruire, sans te laisser ni froment, ni huile, ni portée de bœufs, ni portée de brebis, jusqu’à ce qu’il te détruise et te fasse disparaître. Et il mangera le fruit de tes entrailles, la chair des tes fils et de tes filles, que Dieu, notre seigneur, t’a donné, et dans l’angoisse et la destruction ton ennemi t’opprimera (Dt 28,50-52aα.53). Réponds : « Amen ». [39] Que ta force se consume vainement et que ton sol ne germe pas et que les arbres de ta terre ne donnent pas leur fruit (Lv 26,20). Que notre Seigneur envoie vers toi des bêtes qui te consument toi et ton bétail de telle manière que tout s’anéantisse et devienne désertique dans ton pays (Lv 26,22). Que Dieu, notre Seigneur, te prive du pain et qu’il soit mesuré en portions si petites que tu en manges sans te rassasier (Lv 26,26). Non seulement notre Seigneur ne te connaîtra pas, mais enverra contre toi, encore plus fortement, sa fureur et son ire. Et que toutes les malédictions qui sont écrites dans cette partie viennent sur toi et que notre Seigneur efface ton nom sous le ciel et qu’il te détruise par la tribulation et la perdition de toutes les tribus d’Israël selon toutes les malédictions qui sont contenues dans cette partie (Dt 29,20-21). Réponds : « Amen ». [40] Que tes enfants deviennent orphelins et ta femme, une veuve (Ps 108,9). Que tu deviennes comme une paille en proie au vent (Ps 82,14), et que les anges de notre Seigneur te poursuivent. Que tes chemins soient ténèbres et glissade et que l’ange de notre Seigneur te repousse(Ps 34,5b-6). Que ta table devant toi devienne un piège et une tribulation et un scandale (Ps 68,23). Réponds : « Amen ». [41] Que tes yeux s’enténèbrent et qu’ils ne voient plus ; que ton dos se courbe tout le temps. Que notre Seigneur verse son ire et que la fureur de son ire t’atteigne (Ps 68,24-25), et que Dieu jette l'injustice sur ton injustice et que tu n’entres pas dans sa justice (Ps 68,28). Que ton enclos devienne un désert et qu’aucune personne n'habite dans tes tentes (Ps 68,26). Que notre Seigneur efface ton nom du livre des vivants et avec les justes tu ne sois pas inscrit (Ps 68,29). Réponds : « Amen ». [42] Que ton sang soit répandu comme de la poussière et ton corps, comme fiente. Que l’argent et ton or ne te puissent délivrer le jour de la fureur de notre Seigneur (So 1,17-18a). Que notre Seigneur te frappe de tous les fléaux comme il frappa Pharaon et son peuple (Ex 9,14), si tu sais la vérité et jures mensonge (Ex 9,14). Réponds : « Amen ». [43] Que notre Seigneur te frappe comme il frappa Égypte avec le sang (Ex 7,14-25), les grenouilles (Ex 8,1-15), les moustiques (Ex 8,16-19), les taons (Ex 8,20-32), la mort du bétail (Ex 9,1-7), les furoncles et les ulcères (Ex 9,8-12), la grêle (Ex 9,13-35), les sauterelles (Ex 10,1-20) et la mort des aînés (Ex 11,1-7 ; 12,29-30). Que la malédiction avec laquelle Josué maudit Jéricho vienne sur toi et sur ta maison et sur tout ce qui t’appartient (Jos 6,26). Que ton épouse et tes enfants mendient de porte-à-porte (Ps 108,10) et que personne ne les console (Lm 1,2.17.21). Réponds : « Amen ». [44] Que tu provoques l'ire et la fureur du seigneur Roi et de tous ceux qui te voient, et que tous tes amis t’aient pour ennemi, et que tous te bafouent. Que tu tombes et personne ne te relève (Qo 4,10) ; que pauvre et misérable tu meures et que personne ne t’enterre (Jr 14,16 ; 16,4.6 ; Ps 78,3). Si tu sais la vérité et jures le mensonge, que ton âme aille vers ce lieu où les chiens déposent leur fiente. Donné à Gérone, le dix des kalendes de mars [en l’ère 1279] de l’an de notre Seigneur 1242.

Source traduction française

J. X. Muntané Santiveri; La Bible de Jérusalem (pour les textes bibliques)

Résumé et contexte

En 1241, à Gérone, le roi Jacques I décida de standardiser le serment que les juifs devaient prêter dans tout processus judiciaire mixte 1 en imposant partout dans le royaume la formule qui était devenue d'usage courant à Barcelone : « secundum consuetudinem Barchinone ». La même qui, à un moment non précisé mais certainement tardif, fut ajoutée en annexe aux Usatges de Barcelone et devint l’usage 171: Hec est forma. Pour éviter que quelqu'un puisse enfreindre son commandement en s’appuyant sur son ignorance, le roi ordonna d’envoyer une copie de la « forma » du serment à toutes les villes du royaume. Nous savons que cela fut fait grâce aux nombreuses copies du texte latin qui ont survécues jusqu'à aujourd'hui dans certains endroits où il y avait des communautés juives. Cependant, la diffusion parallèle d’une version canonique en catalan n'est pas si claire : d’un côté on a cette version des Constitucions de Catalunya, la plus fidèle à la « forma » de 1241 ; de l’autre, on peut regrouper grâce au texte catalan transmis par les Furs de Valence (1482) et au Livre de franqueses de Majorque 2; et encore, mais sans avoir aucun lien avec la « forma » ni les versions catalanes précédentes, on doit se référer à un autre serment catalan, celui des Costums de Tortosa (1277). 3

1 . L’accord de 1241 dit explicitement: « in quibuscunque causis » (Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña, I, 1, 136 : édition des actes sans le texte du serment) et dans les mots introductifs du serment-même, on dispose son utilisation pour les cas dans les cas où les juifs « intendunt jurare contra christianos » (Us. 171).

2 . Pour le texte, G. Colón; V. Garcia, Furs de València, XI, extravagants. 86, 53-64; A. Pons, Los judíos del reino de Mallorca, I, doc. 1, 202-208. Ces serments ont des divergences communes avec la « forma » latine et la version catalane des Constitucions qui peuvent être classées selon : (a) la division des paragraphes (quelques paragraphes ont été divisés en unités plus petites: [1], [27], [28], [29], [30], [33], [35], [36], [42], [43] et [44] ; quelques autres se combinent entre eux : [31] et [32], [40] et [41]) ; (b) la perte ou l'ajout de paragraphes (il manque les paragraphes [2] [7], [8], [9], [10] et [21] ; dans le [44] on a intégré deux nouvelles malédictions) ; (c) la syntaxe et le lexique sont moins littéraux à la « forma » latine.

3 . Pour le texte, J. Massip, Costums de Tortosa, 9.30.1. À l'exception du plan général du texte (divisé en deux grands blocs de longueur similaire : le premier consacré au serment proprement dit et le second, aux malédictions) et de quelques références bibliques (comme les plaies d’Égypte ou les malédictions du mont Ebal) qu'il partage avec les autres serments déjà énoncés (malgré sa qualité inférieure d’organisation et d’expression), la véritable source d’inspiration du serment des Costums de Tortosa est le serment wisigothique d’Ervige, conçu pour les juifs convertis au christianisme : Fori Iudicum 12.3.15. En effet, les nombreuses similitudes par rapport à quelques personnages bibliques (comme Adam, Ève, Noé, Josué, Salomon...), à des événements de l'histoire du salut (comme la création du monde, le sacrifice d'Abel ou le déluge universel) et à certaines peines associées aux malédictions (comme celles de Datân et Abiram ou de Sodome) et qui sont tout à fait absents de la « forma » de 1241, nous permettent d'établir un parallèle évident entre les deux serments. En outre, la présence de références plus proches à la théologie chrétienne qu’à la sensibilité juive (comme quand il est dit que les prophètes prédirent la venue du Fils de Dieu et les apôtres le prêchèrent, ou lorsqu'on se réfère au Messie attendu par les juifs en l'appelant Antéchrist et aux tables de la loi « ancienne ») nous renvoient au contexte du serment wisigothique, prêté par un converti du judaïsme. Enfin, la mise en scène de ces serments nous permet aussi de les distinguer : dans les premiers le juif devait tenir le rouleau de la Loi en le soutenant à l'épaule, tandis qu'à Tortose il devait soutenir le texte des malédictions attaché sur sa tête (Costums de Tortosa, 4.11.38) et on devait allumer une bougie qui s’éteignait avec la dernière malédiction, comme une expression graphique de ce qui lui passerait s'il violait le serment.

Signification historique

Précisément parce que le texte des Constitutions est une traduction littérale de la « forma » de 1241 on peut identifier dans la version catalane la structure interne qui contient le texte original latin. D’abord, le serment est divisé en deux parties, en fonction de la réponse donnée par celui qui jure : « jur » (première partie: [1] à [22]) ou « amen » (deuxième partie: [23] à [44]). La première partie ou serment proprement dit, se divise à son tour en deux sections en fonction de l’expression « juras » qui se trouve au début de chacune : la première section comprend le paragraphe [1] au [12] et la seconde, du [13] au [22]. 1 La première section –comment pourrait-il en être autrement lorsqu’on considère que les juifs médiévaux juraient par les dix commandements– reprend ces commandements et les reproduit, l’un après l'autre, en adoptant de préférence la version du décalogue d'Ex. 2 Par contre la deuxième section a une structure plus élaborée. La double référence aux livres de la Loi (aux paragraphes initiaux et finaux respectivement) agit en inclusion et va avec la disposition concentrique du contenu de cette section : les noms divins [13], [14] et [15] correspondent aux noms divins de [20] et [21] ; 3la sainteté attribuée à divers éléments terrestres des paragraphes [16], [17], [18] et au début du [19] correspond à la sainteté des réalités célestes de la fin du paragraphe [19] et au début du [20] ; au milieu du paragraphe [19] et de cette structure concentrique, il y a la « terra de promissio » et le peuple d’« israel ». Cela était normal dans la plupart des formules médiévales de serment, après la promesse faite en faisant appel à Dieu et aux autres réalités sacrées, suivait l'annonce de la peine en cas de parjure. 4 La deuxième partie de ce serment, donc, énumère les malédictions qu’on accepte si on jure en faux : leur nombre est considérable. Par la façon dont elles sont organisées, elles peuvent être regroupées en trois sections homogènes. La première section s'étend du paragraphe [23] au [39]. Son emplacement au début de la deuxième partie du serment explique comment un fragment qui devait lui être attribué se trouve à la fin de la première partie, au paragraphe [22] : c’est la référence aux malédictions et aux tribus d'Israël qui, en effet, se trouve au [22] et aussi au [39]. Cette référence a une double fonction : d'un côté, elle sert d’inclusion en établissant les limites de cette section ; de l’autre, elle relie la première partie du serment avec la deuxième et articule la transition entre elles. Toute la section reproduit fidèlement les malédictions du Dt 28,16-53 et scande leur récitation avec les « Amen » que le juif doit prononcer. Dans le paragraphe de conclusion, l’auteur a ajouté une partie des malédictions de Lv 26 avec quelques versets du Dt 29 qui sont précisément ceux qui reprennent l'expression mentionnée ci-dessus, du paragraphe [22]. La deuxième section comprend deux paragraphes : le [40] et le [41]. Elle sert de transition entre les malédictions du Dt –première section– et les plaies d’Égypte –troisième section–. Ces deux paragraphes combinent uniquement des fragments de psaumes, évidemment des fragments de malédictions. 5 La troisième section, dont les limites peuvent être définies parfaitement grâce au mot « fems » et à l’expression « si saps veritat e jures falcia » qui se répètent, à l’inclusion et la distribution concentrique, à son début et à sa fin, comprend du paragraphe [42] au [44]. Son centre, le paragraphe [43], contient une évocation du récit biblique des plaies d'Égypte. 6 Avant et après ce passage, on trouve des versets d'autres livres bibliques ainsi que des fragments de sources anonymes ou peut-être de l'auteur même du serment. Comme on a voulu le montrer avec l'exposition de sa structure, cette formule du serment a une dimension littéraire très élaborée qui ne peut pas uniquement être justifiée par le fait qu'une grande partie du texte soit d'origine biblique. En outre, s’il est vrai que la Bible imprègne chacune de ses parties et sections, la manière d'utiliser le texte biblique (soit en choisissant des versets ou des fragments plus longs de plusieurs livres bibliques, soit en évoquant quelques-uns des épisodes qui y sont racontés) et surtout, la manière dont on les ré-élabore (changement de termes, extension de leur champ sémantique –principalement avec des évocations cabalistiques et magiques– et combinaison de versets d'origine divers, pour ne citer que quelques-unes des techniques littéraires qu’on trouve dans ce serment) nous mettent en face d'un texte légal qui est aussi une œuvre de création littéraire. Il s'agit aussi d'une œuvre polémique qui, soit par sa mise en scène (selon la introduction du texte, le juif le devait prononcer « tenent lo rotle al coll »), soit par le texte lui-même, était humiliante. Non parce qu'elle différait du serment que le chrétien devait prêter, 7 mais parce que dans ce cas l'expression de la différence, non seulement trahissait une vision négative du juif, mais son image en résultait encore plus dégradée. Pendant la décennie de 1280, à Majorque, un commerçant chrétien, Inghetus Contardus, déclarait sans rougir devant ses interlocuteurs juifs qu’on pouvait comparer les juifs aux bêtes sauvages parce qu’ils vivaient « de usuras et rapinis et fraudulentis verbis ». 8 Rien d'étrange, donc, qu'au début des procédures judiciaires dans lesquelles un juif s’opposait à un chrétien on essayait de protéger ce dernier en obligeant la partie adversaire, la juive, à adopter une formule reprenant une grande partie des mensonges que la voix populaire attribuait aux juifs. C’était pour cela que les juifs devaient soutenir le lourd rouleau de la Loi et que leur serment devenait une litanie sans fin de jurements et de malédictions, en le contraignant sans aucune fuite possible à une liste terrifiante de punitions divines9 le chrétien impliqué dans le processus restait en sécurité. On sait que certaines communautés juives de Catalogne essayèrent de se faire exempter de ces jurements. En 1273, Jacques Ier –le même roi qui avait ordonné que dans les procès contre les chrétiens, tous les juifs de son royaume prêtent le serment des juifs de Barcelone– dispensa de son observance ceux de Lérida. 10 La mesure ne plu pas au bailli ni aux membres du tribunal de la ville lesquels, en 1284, obtinrent de Pierre II son rétablissement partiel : on ne le lirait pas à chaque procès mais seulement une fois par an et en présence de toute la communauté juive ou de la plus grand partie de ses membres. 11 Par contre à Tortose, en 1297, on disposa que, dans tous les cas auxquels la loi prévoyait pour le juif « el sagrament de les maledicions », il soit prêté à huis clos, au sein du conseil de la ville. 12 Presque un siècle plus tard, au cours de la décennie de 1380, les juifs de Tortose qui étaient engagés dans le prêt d'argent, réussirent à éviter le serment, non pas en annulant son caractère mais en obtenant de leurs clients chrétiens, pendant la concession du crédit, l’autorisation qui leur permettait de jurer par les dix commandements uniquement. 13

1 . À la « forma » latine le premier paragraphe [1] a deux « juras » : le premier, situé juste au début, place celui qui jure (« o judee ») devant l'autorité supérieure qu’on invoque comme témoin de la vérité de ses intentions, dans ce cas Dieu : « per illum qui dixit : Ego sum et non est alius preter me » ; le second « juras », à la suite, sert à introduire le décalogue. La version catalane des Constitutions a trois « juras » à cause de la répétition erronée du premier.

2 . Dans le serment des Constitutions le 7e commandement a été mis avant le 6e, bien que l’ordre de la « forma » de 1241 soit correct. En revanche, dans les serments de Valence et de Majorque il manque quatre commandements : du 5e au 8e.

3 . Ces paragraphes essaient de reproduire le son de certains noms divins prononcés en hébreu : [13] est le plus clair, car il se réfère aux trois YHWH qui se trouvent dans le passage où Dieu révèle son nom à Moïse : Ex 3.14 ; [14] cela semble être une combinaison des consonnes du Tétragramme J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, 91 ; [15] on y entend l’écho du terme Adonaï, l'un des noms divins les plus utilisés dans les serments J. Trachtenberg, The Devil and the Jews, 69 ; [20] reproduit le début d'une formule de bénédiction ; [21] bien que dans ce cas les noms soient très clairs parce qu’ils correspondent aux épithètes d'Is 9,6, leur sens n’est pas évident parce que ce verset biblique était l'un des points de friction de la polémique judéo-chrétienne médiévale I. Contardus, Disputatio contra Iudeos, 48-49.

4 . B. Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, 363-365 ; B. Blumenkranz, Histoire des juifs en France, 50 ; G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs, 80.

5 . Les versets utilisés sont les psaumes suivants –selon la numérotation de la Vulgate: 34, 68, 82 et 108. Grâce à eux se matérialise la présence des Ketubim, parce que jusque là seuls avaient été utilisés des fragments de la Torah et des Nebiim, les autres parties du Tanak ou des écritures sacrées des juifs.

6 . Dans cette version catalane et également dans la « forma » latine de 1241 il manque la plaie des ténèbres (Ex 10, 21-29) ; les termes «de floroncos e de vexigues », associés à la 6e plaie mais introduits par la préposition « de » et connectés par la conjonction « e » –tel qu'on le fait pour chaque plaie– pourraient avoir été comptabilisés comme deux plaies au lieu d’une et, de cette manière, on aurait maintenu le nombre à dix plaies.

7 . La différence dans ce cas était la conséquence logique de la diversité religieuse, B. Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, 363; G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs, 80.

8 . I. Contardus, Disputatio contra Iudeos, 98.

9 . J. Trachtenberg, The Devil and the Jews, 69-70. Toutefois, la mise en scène de ce serment, si humiliante, n'a pas atteint les excès des cérémonies qui accompagnaient d'autres serments médiévaux qui étaient plus proches des ordalies, B. Blumenkranz, Juifs et Chrétiens, 364-365 ; G. Dahan, Intellectuels chrétiens et juifs, 80 ; J. Parkes, The Conflict of the Church, 338.

10 . En leur permettant de jurer seulement par la formule traditionnelle qui évoquait, sans les reproduire, les dix commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï : A. Ayala, Fonts per a l’estudi de la comunitat jueva de Lleida, doc. 99. Peut-être doit-on rapprocher temporellement ce document au privilège des juifs de Majorque qui les exonérait de jurer par les malédictions, privilège qu’un document de 1352 situe dans une époque lointaine (si loin « quo hominem memoria in contrarium non existit ») ; pour cela, et malgré l'opposition de certains, ce document respecta l'ancienne coutume et « per consequens, dictos judeos debere dictum juramentum prestare ad sancta decem precepta legis duntaxat, predictis maledictionibus et interrogationibus minime expressatis », F. Fita ; G. Llabrés, « Privilegios de los hebreos mallorquines », 285-288, doc. 64.

11 . A. Ayala, Fonts per a l’estudi de la comunitat jueva de Lleida, doc. 141 et 146. Le roi fondait sa décision sur la non-viabilité d’avoir à répéter une procédure si longue à chaque processus (voir aussi G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs, 80), même si ainsi fut fait, apparemment, partout dans le royaume : R. Corbella, L’aljama de jueus de Vic, 173 doc. 5 (Vic, 1336); C. Tasca, Gli ebrei di Sardegna, doc. 114 (Càller, 1347).

12 . Bien que ce soit le serment des Costums de Tortosa, qui diffère dans sa formulation de celui des Constitucions, on doit signaler que cette disposition maintenait intacte le caractère du serment solennel pour les juifs qui s’opposaient juridiquement aux chrétiens, F. Pastor, « Disposición de 1297 para el juramento de los judíos de Tortosa », 302. Ce document indique que le greffier du tribunal devait lire les malédictions de manière « suau », c'est-à-dire, sans violence ni précipitation.

13 . J. Cubells, The Jews of Tortosa 1373-1492, doc. 19, 20, 21, 22, 23, 176 pour indiquer quelques exemples de cette pratique.

Manuscrits

 • G. M. De Brocà, Taula de les Stampaçions de les Constitucions y altres drets de Cathalunya y de les costumes y ordinaçions de sos diverses paratges (Barcelone : Fills de Jaume Jepús, 1907), 13 ; J. M. Font i Rius, Estudi introductori » dans Constitucions de Catalunya: incunable de 1495. Textos jurídics catalans. Lleis i costums 4/1 (Barcelone : Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1988), LXVII-LXX

Etudes

 • A. Ayala, Fonts per a l’estudi de la comunitat jueva de Lleida. Recopilació de documents i estat de la qüestió (Barcelone: PPU, 2006)
 • B. Blumenkranz, Histoire des Juifs en France (Toulouse: E. Privat, 1972)
 • B. Blumenkranz, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096 (Paris; La Haye: Mouton & Co., 1960)
 • J. Cubells, The Jews of Tortosa, 1373-1492. Regesta of documents from the Archivo Histórico de Protocolos de Tarragona (Jérusalem: Ginzei Am Olam, 1991)
 • G. Dahan, Les intellectuels chrétiens et les juifs au Moyen Age (Paris: Cerf, 2007)
 • G. Colón; V. Garcia, Furs de València, Extravagants II, XI (Barcelone: Ed. Barcino, 2007)
 • F. Fita ; G. Llabrés, « Privilegios de los hebreos mallorquines en el códice Pueyo. Tercer período. Sección primera », Boletín de la Real Academia de la Historia, 36 (1900), 273-306
 • J. Massip, Costums de Tortosa (Barcelona: Noguera, 1996)
 • J. Parkes, The Conflict of the Church and the Synagogue. A study in the origins of antisemtism (Cleveland ; New York : The World Publishing Company ; Philadelphia : The Jewish Publication Society of America, 1961)
 • F. Pastor, « Disposición de 1297 para el juramento de los judíos de Tortosa », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 69 (1918-1920), 302-303
 • A. Pons, Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, I (Palma de Mallorca: M. Font, 1984)
 • J. Trachtenberg, The Devil and the Jews. The medieval conceptions of the Jew and its relation to modern antisemitism, (Philadelphia : Jewish Publication Society of America, 1983)
 • J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition. A Study in Folk Religion (New York : Atheneum, 1979)

Mots-clés

Bible ; Juifs/Judaïsme ; procédure judiciaire ; serment

Auteur de la notice

Josep Xavier   Muntane Santiveri

Collaborateurs de la notice

Youna   Masset  :  relecture -corrections

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°246327, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait246327/.

^ Haut de page